thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา : นางสุธาลักณ์ สุวรรณศรี
สถานที่ศึกษา : โรงเรียนบ้านหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับการบวกและ การลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับ การบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหินซ้อน อำเภอแก่งคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหินซ้อน อำเภอแก่งคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 22 คน เนื่องจากโรงเรียนบ้านหินซ้อน มีห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพียงห้องเดียว
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหินซ้อน อำเภอแก่งคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เครื่องมือที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับการบวกและการลบ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม
2. คู่มือการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ
4. แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการทดลอง 28 ชั่วโมง รูปแบบการศึกษาใช้แบบ One Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์ประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test for dependent

สรุปผลการศึกษา
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับการบวกและการลบ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.63/85.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหินซ้อน อำเภอแก่งคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหินซ้อน อำเภอแก่งคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49)
โดย สุุธาลักณ์ สุวรรณศรี (2017-06-18 23:42:19)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv