thaiteachers.tv
 
 
 
 
  วิจัยหน้าเดียว
วิจัยในชั้นเรียน
ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการใช้วรรณยุกต์ผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดหนัง
ผู้รายงาน นายชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน
หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดหนัง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

บทคัดย่อ
การแก้ปัญหาการใช้วรรณยุกต์ผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดหนัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและแก้ไขการใช้วรรณยุกต์ผิดของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๕ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียนวัดหนัง สพท.กทม.เขต๓ จำนวน ๘ คน ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (นักเรียนที่มีปัญหาการใช้วรรณยุกต์) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบฝึกการอ่าน แบบประเมินการอ่าน แบบทดสอบวัดผลเรื่องวรรณยุกต์ ใบงานการเขียนเรียงความ และแบบประเมินการเขียนเรียงความ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย เพื่อดูพัฒนาการ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า การสอนซ่อมเสริม และการฝึกทักษะการอ่าน การเขียน สามารถพัฒนานักเรียนในเรื่องการใช้วรรณยุกต์ได้ โดยนักเรียนมีพัฒนาการของตนเองมากขึ้นเกินร้อยละ ๕๐


(งานชิ้นนี้เป็นวิจัยในชั้นเรียนสั้นๆหรือวิจัยหน้าเดียว ใช้แก้ปัญหาการใช้วรรณยุกต์ผิดครับ สามารถนำไปใช้ได้จริง สนใจขอข้อมูลได้นะครับที่เมลล์)
โดย ชนินทร์ มหาครุธ ใจอ่อน (2011-04-20 20:36:24)
:tv09:
ดาวีย๊ะ เซ็งสะลง (2011-04-22 11:00:48)
เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ อยากได้นวัตกรรมเพื่อเป็นตัวอย่างที่จะได้นำไปปรับใช้กับนักเรียน
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์
กาญจนา ภิรมย์ทอง
กาญจนา ภิรมย์ทอง (2011-04-27 08:01:37)
มีงานวิจัย เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูู้เรียนบ้างไหม ระดับปประถมน่ะ ขอบคุณมาก
นางนอร์อัยนี หะยีแวสามะ (2011-04-27 10:23:39)
สนใจวิจัยในชั้นเรียนสั้นๆหรือวิจัยหน้าเดียว ขอรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ :tv02:
ธิดารัตน์ ประสมสุข (2011-05-08 10:49:57)
ควรมีตัวอย่างบ้าง
ประเภท ดวงจันทร์ (2011-06-03 15:57:44)
ควรมีตัวอย่างแสดงบ้าง
ประเภท ดวงจันทร์ (2011-06-03 15:58:27)
อยากได้ข้อมูลที่ละเอียดคะ :tv02: :tv18:
สุณีย์ สมัคร (2011-12-10 12:00:01)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv