thaiteachers.tv
 
 
 
 
  รายงานผลการใช้หนังสือภาพนิทานประกอบการสอนในกิจกรรมเสริม ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิคคำถาม 5W 1H ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือภาพนิทานประกอบการสอนในกิจกรรมเสริม ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคคำถาม 5W 1H ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3 ผู้รายงาน นางสุปิยดาเพชรหับ ปีที่ทำ ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้หนังสือภาพนิทานประกอบการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคคำถาม 5W 1H สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง อำเภอบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ที่จัดทำขึ้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพ(E1)/(E2) การใช้หนังสือภาพนิทาน ประกอบการสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้หนังสือภาพนิทานประกอบการสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ปกครองนักเรียนต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกหลังจากการใช้หนังสือภาพนิทาน ประกอบการสอนในกิจกรรมเสรประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วย 1) หนังสือภาพนิทานประกอบการสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จํานวน 10 เรื่อง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือภาพนิทาน ประกอบการสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3) แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคคำถาม 5W 1H ก่อนและหลังพัฒนา และ4) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเรียน พบว่า 1)ประสิทธิภาพ(E1)/(E2)ของการใช้หนังสือภาพนิทาน ประกอบ การสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคคำถาม 5W 1H ของนักเรียน มีประสิทธิภาพเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 คือ 89.25/88.50
2) ก่อนและหลังพัฒนาโดยใช้หนังสือภาพนิทานประกอบการสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์พบว่า ก่อนและหลังพัฒนา นักเรียนทำได้เกินเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) ความพึงพอใจผู้ปกครองนักเรียนต่อการเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
โดย สุปิยดา เพชรหับ (2012-04-10 10:55:19)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv