thaiteachers.tv
 
 
 
 
  งานวิจัยชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการเขียนสรุป เพื่อสื่อสารผลการทดลองวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป .4 โดยใช้แผนผังความคิด
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการเขียนสรุปเพื่อสื่อสารผลการทดลองวิทยาศาสตร์ ของ นักเรียนชั้น ป .4 การวิจัยได้ดำเนินการระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2552 โ€“เดือนมกราคม 2553
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา อ. เมืองสงขลา
จ. สงขลา ปีการศึกษา 2552 จำนวน 50 คน มีเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคือตารางบันทึกผลการจำแนกนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ตารางบันทึกผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน ตารางบันทึกผลการเขียนสรุปและสื่อสารผลการทดลอง แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมขณะเรียน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งใบกิจกรรมและใบความรู้ต่าง ๆ จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าจากการใช้แผนผังความคิดแบบต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป. 4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 326 คะแนน (ร้อยละ 65.20) มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคือ 177.50 คะแนน (ร้อยละ 35.50) แสดงว่าแผนผังความคิดใช้ได้ดีมีความก้าวหน้าเท่ากับ 29.70
จากการใช้แผนผังความคิดแบบต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป. 4 เมื่อประเมินผลการพัฒนาพบว่า นักเรียนจำนวน 48 คน มีผลการเรียนพัฒนาขึ้นคิดเป็นร้อยละ 96 และนักเรียนที่มีผลการเรียนคงที่มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 แสดงว่าแผนผังความคิดใช้ได้ดี
นักเรียนที่มีความสามารถในการเขียนสรุปเพื่อสื่อสารผลการทดลองอยู่ในระดับดี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ระดับพอใช้จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และระดับปรับปรุงจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 แสดงว่าการใช้แผนที่ความคิดสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการเขียนสรุปเพื่อสื่อสารผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอยู่ในระดับดี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ระดับพอใช้จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54 และระดับปรับปรุงจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18
ดังนั้นการใช้แผนที่ความคิดในการทำกิจกรรมของนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนทำให้นักเรียนมีพื้นฐานทางการคิดดีขึ้น
โดย อารี เศรษฐสุข (2012-02-25 23:18:42)
เลือกใช้แผนผังความคิดหรือแผนที่ความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งให้เหมือนกันดีกว่าไหมค่ะ0584
บุญเรือน ปุรินทราภิบาล (2012-03-03 22:57:39)
อ่านบทคัดย่อของอาจารย์แล้วน่าจะเป็นงานที่เหมาะกับเด็กป.4มากทีเดียวเพราะเด็กมีทักษะในหลาย ๆ ด้านเพิ่มขึ้น ขอบคุณที่เผยแพร่งานให้อ่านคะ
บุษบา หาเรือนมิตร (2012-03-10 19:37:21)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv