thaiteachers.tv
 
 
 
 
เผยแพร่บทคัดย่อ
# เรื่อง ผู้เผยแพร่ วันที่ เข้าชม
รายงานผลการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสร การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 นลินี ล้วนลักษณ์ 15.02.2561 15
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน สุกัญญา ชัยวงค์ 02.02.2561 12
ผลการใช้ชุดกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เอกรักษ์ ชัยวงค์ 01.02.2561 7
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประภาภรณ์ บุญตัน 15.01.2561 18
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณัฐพงศ์ ลามี 19.09.2560 31
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ พรชนก สุภาแก้ว 03.09.2560 52
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย6 ท33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิธีย้อนกลับ (Backward Design) นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์ 02.09.2560 30
การพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่องการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ วิชา ภาษาไทย5 ท33101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์ การเรียน นางสุวัจนี อุตมะแสงจันทร์ 02.09.2560 52
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชา การปลูกไผ่ตง ง 30252 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์ 02.09.2560 25
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา รายวิชาการปลูกพริก เรื่อง การผลิตพริกปลอดภัย โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์ 02.09.2560 12
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นางลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล 30.08.2560 8
การประเมินโครงการงานวิชาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการด้านใฝ่เรียนรู้และด้านรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นางลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล 30.08.2560 9
นางลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโร 30.08.2560 13
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อำนวย ศรีสวัสดิ์ 27.08.2560 13
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น วิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กนิษฐา วังสำเภา 26.08.2560 26
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อำนวย ศรีสวัสดิ์ 26.08.2560 9
ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 โโ‚ฌโ€œ 5 ปี) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ พรทิพย์ พลธงชัยสวัสดิ์ 04.08.2560 26
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กนิษฐา วังสำเภา 24.07.2560 24
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกร 17.07.2560 83
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนบ้านพรุจูด ปีการศึกษา 2559 suwit dawangpa 08.07.2560 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเผยแพร่บทคัดย่อ
หากท่านลืมรหัสผ่าน กรุณากด ลืมรหัสผ่าน ที่เมนูด้านบน ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ที่แจ้งไว้
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv