thaiteachers.tv
 
 
 
 
เผยแพร่บทคัดย่อ
# เรื่อง ผู้เผยแพร่ วันที่ เข้าชม
ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 โโ‚ฌโ€œ 5 ปี) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ พรทิพย์ พลธงชัยสวัสดิ์ 04.08.2560 11
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กนิษฐา วังสำเภา 24.07.2560 13
การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกร 17.07.2560 20
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนบ้านพรุจูด ปีการศึกษา 2559 suwit dawangpa 08.07.2560 21
บทคัดย่อ นางสาววิลาวรรณ ศรีคุ้ย 28.06.2560 15
ผยแพร่ผลงาน: เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม KWL - Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศิรินภา จันทร์เปล่ง 27.06.2560 83
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง หรรษากับการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สุุธาลักณ์ สุวรรณศรี 18.06.2560 18
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สายพิน กันทา 09.06.2560 71
ยงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่6 thadchanan charachit 09.06.2560 12
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุษณมน ชัยโยธา 06.06.2560 9
รายงานผลการพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา พรเพชร พานทอง 04.06.2560 11
รายงานผลการพัฒนาบทปฏิบัติการเคมี เรื่องสมบัติของธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โร พรเพชร พานทอง 04.06.2560 9
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเกาะหมี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นางบุญร่วม เจษฎารมย์ 18.04.2560 24
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดุษฎี ยอดอ่อน 17.04.2560 27
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเกาะหมี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นางบุญร่วม เจษฎารมย์ 07.04.2560 18
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเกาะหมี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นางบุญร่วม เจษฎารมย์ 03.04.2560 27
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรณืการ์ นิธิศธนากุล 26.03.2560 25
กลยุทธ์การเรียน เสริมเกียรติ หล่อลักษณ์ 09.03.2560 20
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมที่ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายมนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ์ 17.02.2560 28
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนธยา จารุทรรศน์ 03.02.2560 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเผยแพร่บทคัดย่อ
หากท่านลืมรหัสผ่าน กรุณากด ลืมรหัสผ่าน ที่เมนูด้านบน ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ที่แจ้งไว้
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv