thaiteachers.tv
 
 
 
 
 
Teachers Network
ครูพบกูรู
Teach & Tech
กล้าคิดกล้าทำ
ลูกศิษย์คิดถึงครู
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
รายการ โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ดำเนินรายการโดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
   
เลือกชมรายการ :
รายการที่ครูแนะนำให้เพื่อนครูชม

เรื่อง : นักวิจัยรุ่นเยาว์ คุณครูไสว อุ่นแก้ว รร.ขุนหาญวิทยาสรรค์
ความคิดเห็นโดย : มานิต ปานทอง
• ผมเองเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ และผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูไสว นักเรีย...

บทความจาก : ปัญญา อัครพุทธพงศ์
ประจำกลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : อียิปต์ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ......
ตอนที่แนะนำ :
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ควรรู้
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้..
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ"
ดูทั้งหมด
Webboard
# เรื่อง ชื่อผู้ใช้ วันที่ตั้ง ตอบ เข้าชม
** กรุณา login เพื่อใช้งาน webboard ค่ะ ** thaiteachers.tv 26.10.2553 538 8926
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) อภิญญา พรหมรัตน์ 13.08.2558 0 27
รายงานการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาล2โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รอฮานา บาเหะ 30.07.2558 0 28
การศึกษาการผลิตอาหารว่างสุนัขจากวัสดุเศษเหลือที่ได้จากการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง วิทวัส วิฑูรย์พันธ์ 02.07.2558 0 19
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม เรื่องวัสดุในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางดวงนภา ศรีทันต์ 29.06.2558 1 34
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม เรื่องวัสดุในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางดวงนภา ศรีทันต์ 25.06.2558 0 35
การใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลาหงา สุรินญา หลงหา 22.06.2558 0 38
ร่วมงานเรียนภาษาที่เมืองนอกฟรีๆกับ FLS International รับส่วนลด เลือกที่เรียน 100 แห่ง studyoverseascentre 20.06.2558 0 14
ร่วมงานเรียนต่อกับ Bath Spa University-USA แจกทุนฟรี studyoverseascentre 20.06.2558 0 16
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อภินันทน์ ทองเจริญ 12.06.2558 0 26
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประมวล สุขสนิท 04.05.2558 0 54
การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว 25.04.2558 0 94
การเรียนการสอนดนตรีในอนาคตของประเทศไทย วรเชษฐ์ วรพุทธินันท์ 20.04.2558 0 33
ข้อสอบบรจุครู วรรณพร ศรีสว่าง 07.04.2558 2 149
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน จีระพา ฐานะ 28.03.2558 0 57
รายงานผลการใช้แบบฝึกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้า ธนัญชนก แกจ่าม 25.03.2558 0 36
รายงานการพัฒนาบทเรียนการ์ตูน เรื่อง การค้นหาข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วริฏฐา ชัยพฤกษมงคล 13.03.2558 0 78
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กอลีเยาะ เบ็ญจวงศ์ 11.02.2558 0 48
การประชุมวิชาการประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นิดา ภูละออ 03.02.2558 0 36
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ฮาสาน๊ะ ยีปันจอ 29.01.2558 0 54
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สุกัลยา อุบลรัตน์ 28.12.2557 0 83
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
เรื่องล่าสุด :
 
ช่องทางใหม่ของการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย บทคัดย่อทางวิชาการ

ผลงานที่เผยแพร่ :
รายงานการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง/ รอฮานา บาเหะ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิชาเรียนรู้เรื่องหม่ำอาหารท้องถิ่นเมืองชัยภูมิ รหัสวิชา ง30204 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ จิราภรณ์ ค้ำชู
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชาการงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง 21101 ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการปลูกพืช สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ จิราภรณ์ ค้ำชู
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ เรณู เวบสูงเนิน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คลื่น วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสูงเนิน/ เรณู เวบสูงเนิน
ดูทั้งหมด
* สำหรับผลงานฉบับเต็ม เมื่อส่งเข้าระบบแล้ว ทีมงานจะดำเนินการนำขึ้นเผยแพร่ให้ตามลำดับ
สมาชิกเครือข่ายครู
ชื่อ-นามสกุล: สาวินี จุ่นอยู่
จากจังหวัด กาญจนบุรี
จากสมาชิกทั้งหมด
199,787 คน
 
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สำนักงานเขตการศึกษาดินแดง
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตการศึกษาดินแดง ในการจัด “การประ..
ดูทั้งหมด
1. เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
2. เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
3. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5. เครือข่ายภาคกลางตอนบน
6. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
Teachers Network
กรุณา เข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าใช้งาน
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv