thaiteachers.tv
 
 
 
 
 
Teachers Network
ครูพบกูรู
Teach & Tech
กล้าคิดกล้าทำ
ลูกศิษย์คิดถึงครู
โรงเรียนพ่อแม่
เมล็ดพันธุ์ครู
รายการ โทรทัศน์ครู ชุด Tablet
ดำเนินรายการโดย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
   
เลือกชมรายการ :
รายการที่ครูแนะนำให้เพื่อนครูชม

เรื่อง : ครูผู้พลิกฟื้น ผอ. สายหยุด ห้าวเจริญ (ฉบับเต็ม)
ความคิดเห็นโดย : ปภณ ตั้งประเสริฐ
• จากการรับชมวิดีทัศน์การบริหารการศึกษาจำนวน 2 เรื่อง คือ (1) เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ และ (2) ครูผู้พลิก...

บทความจาก : ปัญญา อัครพุทธพงศ์
ประจำกลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : อียิปต์ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ......
ตอนที่แนะนำ :
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ควรรู้
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้..
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ"
ดูทั้งหมด
Webboard
# เรื่อง ชื่อผู้ใช้ วันที่ตั้ง ตอบ เข้าชม
** กรุณา login เพื่อใช้งาน webboard ค่ะ ** thaiteachers.tv 26.10.2553 538 8998
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ระบำเทิดองค์ขัตติยะบารมีศรีวชิรปราการ รายวิชาศิลปะ รหัสวิชา ศ23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 3 นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันเพ็ญ จงสวัสดิ์ 27.11.2558 0 11
คริปทีวีครู สุนิสา หล้ามะโฮง 08.10.2558 0 68
รายงานการพัฒนากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางสาวประภัย สานหล้า 30.09.2558 0 45
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ K-W-L Plus เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ยินนี่ ดวงสุภา 07.09.2558 0 82
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง My School โดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 นางสาวชญาณ์นันท์ หลิมวิไล 07.09.2558 1 44
สุดอึ้ง ! โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์จ่ายสบายกระเป๋าที่ Southern Lakes English College studyoverseascentre 03.09.2558 0 33
เรียนต่อเมืองนอกง่ายนิดเดียว........ กับ Study Overseas Centre เรียนเมืองนอก บอก studyoverseascentre 01.09.2558 0 29
การฝึกพูดภาษาอังกฤษ lสมพร ศรีบุญ 01.09.2558 0 59
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) อภิญญา พรหมรัตน์ 13.08.2558 0 71
รายงานการพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาล2โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รอฮานา บาเหะ 30.07.2558 0 62
การศึกษาการผลิตอาหารว่างสุนัขจากวัสดุเศษเหลือที่ได้จากการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง วิทวัส วิฑูรย์พันธ์ 02.07.2558 0 33
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม เรื่องวัสดุในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางดวงนภา ศรีทันต์ 29.06.2558 1 65
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเกม เรื่องวัสดุในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางดวงนภา ศรีทันต์ 25.06.2558 0 64
การใช้ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลาหงา สุรินญา หลงหา 22.06.2558 1 99
ร่วมงานเรียนภาษาที่เมืองนอกฟรีๆกับ FLS International รับส่วนลด เลือกที่เรียน 100 แห่ง studyoverseascentre 20.06.2558 0 34
ร่วมงานเรียนต่อกับ Bath Spa University-USA แจกทุนฟรี studyoverseascentre 20.06.2558 0 34
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อภินันทน์ ทองเจริญ 12.06.2558 0 51
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประมวล สุขสนิท 04.05.2558 0 85
การพัฒนาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว 25.04.2558 0 160
การเรียนการสอนดนตรีในอนาคตของประเทศไทย วรเชษฐ์ วรพุทธินันท์ 20.04.2558 0 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
เรื่องล่าสุด :
 
ช่องทางใหม่ของการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย บทคัดย่อทางวิชาการ

ผลงานที่เผยแพร่ :
รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)/ นางสาวสุมล สาแหละ
รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)/ นางสาวสุมล สาแหละ
รายงานผลการพัฒนาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/ กาญจนา สิทธิสาร
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องอินเทอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/ มารุต สัพพะโส
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค G.I. เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/ สุขวรรณ์ ทิพย์สุบรรณ์
ดูทั้งหมด
* สำหรับผลงานฉบับเต็ม เมื่อส่งเข้าระบบแล้ว ทีมงานจะดำเนินการนำขึ้นเผยแพร่ให้ตามลำดับ
สมาชิกเครือข่ายครู
ชื่อ-นามสกุล: อามานี สะมาแอ
จากจังหวัด ปัตตานี
จากสมาชิกทั้งหมด
200,305 คน
 
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ “โทรทัศน์ครู” สำนักงานเขตการศึกษาดินแดง
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ โครงการโทรทัศน์ครู ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตการศึกษาดินแดง ในการจัด “การประ..
ดูทั้งหมด
1. เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
2. เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
3. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
5. เครือข่ายภาคกลางตอนบน
6. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
Teachers Network
กรุณา เข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าใช้งาน
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv